Jesu Khrist sisan a pan itna

 

Ginlianding Guite

Ramhlun Vengthar, Aizawl, Mizoram

 

“Pathianin khovel a it mahmah a, huchiin a tapa tang neihsun a pia hi, huchia kuapeuh amah gingta tuh a manthatlouh a, khantawna hinna aneih jawkna ding in” (Johan 3:16).

 

Pathian itna hi thil thupi pen ahi i chi thei mai awme, huai-ziakin gen thupi pen ahi bawk a, ngaihkhiak leng a nuam hi. Mihingte i khosakna ah leng itna in mun pawimawh pen a luah i chi thei hi. Hichitel a manpha himahleh a omzia tak ittu, itna leh aziak khawng, adawngtu dawndan leh ahihna dan khawng ngaihtuah khollou i bang un a lang hi.

 

Itna kichi kinget chi ahikei a, a thawn a kipiak mai ahi chih a hi. Ittu ading in a hautak a huaiziak in phut leng a neisek a, huai a thilphut dawnkik ahih keileh a thuaktu a ding in a haksa in a thuak ana sek a, i theih siamna ding in a omzia tamlou i gen lang ding.

 

Sungkhat ki-itna: I sisan zoppihte midang sangin i itbik a, khat tung ah vangsiatna ahongtun chiang in i hihna tan bang tung theilou khopa buaipih ngai bang in i om sek uh hi. I itte chu a bangkim uh hihsak/sepsak bang i ut ua, hun hongpai zel a a om dingdan tanpha uh i ngaihtuah ua, a mau adin bangkim i phal a, hibang zahta a i it himahleh amau apat banghiam lam-et i nei zel uh hi. Thumanna hiam dawnna nem hiam a dawnkik ahihkeileh, kisikna lungsim tan bang a om thei a, lungsim ana mahmah sek hi.

 

Nungak-tangval ki-itna: Hiai nungak leh tangval kala itna ompen leng thil hih khelhna leh thilsual a himawk kei hi. Innkuan/suan-le-pak neihna ding a pumkhat kisiam na bul ahi a, taksa leh hinna in a thuak hial khop a lungsim luahdim thei leng ahi. Hiai leng a dawngtu in bangchidan hiam bek a dawnna a piakkei leh, a ittu lungsim a suna in khovel a nopsak louhna hial khop bang a om thei a, huaiziak in dawnna a phutzual himah chih ding abang hi.

 

Pathian itna: Thumanlouh ziak a khelhna a mangta i siamlouh tang-melmate itna ahi a, a lamdang in a thupi a, a manpha bik hi. Mihing ngaihtuahna a sut leh theihsiam phaklouh itna ahi. “Hiai ah Pathian itna i tung uah a honglangta, amah vang a i hin theihna ding in Pathianin a Tapa neihsun khovela a honsawlna ah” 1 Johan 4:9; hichitak in honna it mahleh, phut a neithou chih i theih uh angai.

 

Hibangzahta a honna it himahleh a mel i mu ngeikei ua, i houpih thei kei ua, a aw takngial leng i za/thei naikei ua, bangchin ahia a hon itna chu i it thuk sam ding uh chih i en lai ding.

 

1) Thumanna in: “Min hon it leh ka thute a jui ding a, ka pa’n amah a it dia, a kiangah ka hongpai ding ua, a mah toh ka tengkhawm gige ding uh,” Johan 14:23; A thu zuihding i Bible ah i mu a, hihding leh hihlouh ding tampi a om, hiai ah mi tamtak ten anuam lou/haksa pen i hih utkei sek uh hi. Hiai thumanna hinkhua ah kidek ding bang, tawpsan ding leh thuakna ding khawng a om chih thei inla, Pathian thu in “Gilou lam peuhmah ah kihemkhia un,” 1 Thes 5:22; a hon chi hi.

 

2) A Saptuamte it in: Pathian in a saptuamte i hihbang in saptuam sung a hihding, amah i biakkhawmna kikhawp, thumna, Bible sim, eimahkhawm a tanvou/a gam nasepna a i neih bangbangte ginomtak leh taima tak a sep leh Tangthupha tangkou pihna lemchang a dinga vualzawlna a honpiak bangzel a i piaksam a kul a, i kam a i gen khiak sang a tamzaw amah kiang i tut a kul, “Thu kia in it kei ni, lei kia in leng it sam kei ni, thilhih leh chihtak tak in hizaw hen” 1 Johan 3:18 a hon chi hi.

 

    Hiai a tung a i gen tamlou chik apat i etleh a thawn a i thiltan/neih dan siam keileh a phatuam lou kia hilou in, siamlouh hon tangsaktu ahithei chih i sutchian a kul mahmah hi.

 

3) Damsung mihinpihte itna: “Pathian in huchi tel a a honit leh, eite leng i ki-it tuah chiat ding hi” 1 Johan 4:11, “Min Pathian ka it, chi in, a unau haw ngal leh, amah tuh juauthei a hi; a unau a muhsa bawn a it ken, Pathian a muh ngeilouhpi bangchin a it thei dia? 1 Johan 4:20; hiai a tung a Bible chang i gelhlatte apat i unaute i it leh, amah ittu ah a honpawm ahi chih i thei hi. Toupa Jesu’n “Hiai ka unau neu pente lak a mi khat tung a na hih uh tuh, ka tung a hih na hi uh,” Matthai 25:40; chi’n a hon hilh hi.

 

    Sawltak Jakob in, “Huchiin na lak ua kuahiam in a kiang uah, khamuang tak in pai unla, lum tak leh vah tak in om un, chi unla, sa ading a thil kiphamoh pe tuan kei le uchin, bang a phatuam dia,” itna thilhih neilou chu a vuaksuak ahi.

 

    Awle, hon ittu, hon itdan leh aziakte, adawngtu in banglam hiam a i itthuk a kul dante i gen a, genkim zohvual ahikei chih i theih a hoih. Pathian in eite a hon it ziak in a Tapa tang neihsun a hong pia a, hiai thil thawnpiak tangtu ihih ziak a i hihdingte i gen ta. Itna tangtu/dawngtu i hihna ah khut kilh a tu maimai thei i hikei, hiai thilhoih leh manpha pen i tan a i muhdan diktaka i muh keileh i chan nawn thei chih a thak in i thei thak ding uh.

 

    Ahon petu honpiak dan taka i dawn siam intuh, Toupa vaihawmna nithupi i matuah hun in leng “Ka pa deihsakte aw, hongpai unla, khovel siam chila pata nou adia gam bawlsa luah un; achihte i hi ngeiding, a thupi hina tel e! Toupan hon vualzawl chiat hen....        Ě